Petr Kalinovský: Bombardování Holocaustem: 68,9 % zasažení

Předloni se vynořil příkaz: vyhotovit společenskovědní výzkum dotýkající se edukačních věd a jeho výsledky naakademické úrovni shrnout do sto stran textu. Zadavatel nijak blíže nespecifikoval směr bádání. Ponechal výběr na zaúkolovaném. Jak přispět něčím originálním, pravdivým a přitom publikovatelným?

Stačilo sáhnout do vzpomínek a bylo jasno. Proč obsáhleji nedoložit skutečnost, že všechny politické režimy jednají dle obdobných šablon prezentace svých stěžejních hodnot? Například maximalistické piety Holocaustu? Dobře, možná se režimy liší vmíře urputnosti. Ale pokud opravdu existují stejné didaktické postupy, proč shodu nedokázat na konkrétninách? A pokud je stanovena volnější ruka při vypracovávání úkolu, proč nevyužít energii pro něco včeských zemích nesrovnávaného? Ale dost úvodu, celistvý výsledek můžete nalézt na http://ulozto.cz/xHT8EWtg/vzajemny-presah-mezi-andragogikou-a-politickymi-systemy-pdf. Zde jen několikaodstavcová rešerše nejpodstatnějšího.

V materiálu s názvem „Vzájemný přesah mezi andragogikou a politickými systémy“ nešlo vynechat fádnější základy. Definování terminologie, kategorizování metod, ale i použití metod pro kontext politického využití. Načrtnutí dějin cenzury v českých zemích, stejně jako vývoj právních norem sloužících k ukládání sankcí za verbální politické trestné činy. Vzhledem k tomu, že materiál nemá dokladovat způsobilost autora k vědám právním či historickým, tyto náznaky subtémat byly vloženy právě pro vyžadovanou komplexnost práce (byť částečně cestou nasměrování na odborné zdroje). A o podobnou celistvost při politickém vzdělávání dospělých přeci jde. Nebo by alespoň v důstojnějších úrovních jít mělo. Jenže…

Většina populace je efektivně ovlivnitelná pomocí metod, které se skrývají pod termíny edutainment a infotainment. Tedy vzdělávání pomocí zábavy a předávání informací oddechovým způsobem. Právě zmapování oněch postupů je meritem textu.

Méně kontroverzní část postřehy aplikuje na Třiceti případech majora Zemana. Zmíněný normalizační počin je přímo názorností samou, kde lze nalézt různé manipulativní techniky. Ať už tzv. efekty skrytého přesvědčování (srdce diváků si vyzískavší autorita z jednoho oboru – kriminalistika – indoktrinuje obecenstvo ve věcech politických), efekty mediální inscenace (včetně citového vydírání, případně vložení apolitické věci do bytostně politického kontextu) apod. Ale zrovna u normalizačního seriálu se jedná o nespočetněkrát pitvané strategické postupy. Dokonce natolik okaté, že jejich široké zvnitřnění bylo jasně zachytitelné i na životní kariéře Vladimíra Železného či na předvolební exhibici Kateřiny Jacques.

Nosnou tezi stažitelného pojednání neuškodí uvést doslovně: „Záměrem empirické části je podložit naši domněnku, že veškerá politická uspořádání měla, mají a budou mít jádrová témata, ke kterým se pak váže přecitlivělost. O své specifické posvátnosti pečují sice ne úplně totožnými metodami, ale podobnosti péče jsou obtížně k popření. Stoprocentně se pak shodují v tom, že se pokusům o podobné komparace pohoršeně brání termínem NESOUMĚŘITELNOST.“

Hypotéza se musí dokázat. Jak ji dokázat elegantněji, než podrobně analyzovat soudobou agitaci o výchozí politické hodnotě soudobých západních demokracií? Přičemž onen maximalismus zcela zákonitě musí vést k maximalismu přirozeným absurditám?

Šlo se cestou celoročního monitoringu nejčtenějšího nebulvárního tištěného deníku, Mladé fronty DNES (2013). Opět zde není prostor pro vyjasňování technických detailů, podrobnosti sběru dat jsou samozřejmě k dohledání. Pouze uvádím, že byly monitorovány stránky domácí, zahraniční, názory a komentáře, kultura, titulní strana. Opomíjeny stránky regionální a periodické přílohy. Monitorování probíhalo četbou každého vydání, elektronický archiv ANOPRESS byl použit toliko coby namátkový kontrolní mechanismus. Podrobná tabulka den po dni je nedílnou součástí stažitelného souboru.

Copak jsou nejzásadnější nálezy? Ve 302 vydáních MfD se mohli čtenáři setkat stématem Holocaustu v 208 případech. Snadnými počty proto dojdeme k číslu 68,9%. Taková je totiž pravděpodobnost naražení na Holocaust, pokud si koupíte inkriminovaný deník.

Námitkou proti serióznosti výzkumu může být tvrzení o subjektivní podjatosti a vidění tématu i tam, kde ve skutečnosti není. Proto z obavy z nařčení z podjatosti se raději do výzkumu nevzaly texty, kde byl rozebírán pouze obecný a nadčasový antisemitismus. Stejně tak se neshromažďovaly údaje článků o Hilsnerovi, pakliže v nich nebyla přítomna očividná provázanost na pozdější Holocaust. Podobně texty k výročí bitvy u Sokolova s tam v československé armádě se vyskytující specifickou židovskou jednotkou, pokud v nich zároveň nebyla souvztažnost k dění na druhé straně válčící strany. Tudíž: téměř sedmdesátiprocentní pravděpodobnost je spíše mírně podhodnoceným údajem! Ovšem nějaká metodologie přijata být musela. Spornosti selekce by se vyskytly u každé jiné metodologie.

Uváděné procento zásahů Holocaustem by se týkalo pouze Robinsona, který by kromě ranní donášky novin byl zcela odříznut od světa. Moc dobře víte, že předhazování Holocaustu zdaleka nekončí poslední stránkou tištěných novin. Nástěnky, různá školení, rozhlas, ale třeba i jízda MHD. Nebozí pak ti, kteří doposud nevyhodili televizní přijímače. Až tak ambiciózně obsáhlý výzkum se nekonal, vraťme se zase jen k MfD.

Na stránkách názorů se čtenář mohl setkat s Holocaustem v šedesáti příspěvcích. Číslo povypráví o záměru kvalifikační práce více, když k němu dodáme informaci, že ve 40 názorových příspěvcích (tj. 2/3) je Holocaust vztažen na aktuální politiku….

Kdo by předpokládal, že téma z minulého tisíciletí bude vícekrát k nalezení na stránkách informujících výhradně o dění na kulturní scéně, byl by zklamán. Tam toliko v 39 případech (+ jeden text uvozený z titulní strany). Holocaust není zašlá minulost, Holocaust je živé politikum.

Článkům vzatým do výzkumu byly přiřazeny subjektivní kategorie. A to dle jejich vyznění a čtenářské interpretace – v témže textu bylo přípustno nalézt povícero kategorií. Žebříček vypadá takto:

Morální apelace; od označení „citové vydírání“ bylo z taktických důvodů upuštěno: 46
Historizující politika: 45
Kulturní počin; nemuselo být nezbytně na stránkách kultury: 44
Právní událost dnešních dnů: 28
Jiné: 23
Nekrolog: 14
Nacismus a komunismus; srovnávání, včetně využití Holocaustu: 14
Školství: 13
Winton: 12
Revizionismus: 11
Historická novinka: 9
Romská tématika; v souvislosti s Holocaustem: 9
Výroční: 8
Náboženství: 6

Při pohledu na uvedené údaje lze usoudit mnohé. První dva stupínky byly zdůvodněny výše, zde se jedná o opětovné potvrzení hypotézy.

Za zajímavé se dá považovat relativně nízké číslo u cikánských záležitostí z minulého tisíciletí. Je proto zjevné, že cikánské spolky neumí pracovat na svém PR tak dobře jako Židé.

Fenomén revizionismu je zastoupen četněji, než na Holocaust navázaná cikánská tématika. Pokud jsme u případu revizionismu, který kdysi upoutal média, práce zmiňuje i nedávno zemřelého Vladimíra Skoupého (+2012) a jeho projev z Vítkova (1999). Všemožná média o jeho smrti ihned referovala na škále od „ufetoval se“, „upil se k smrti“, až po obezličkové „sousedky povídaly“. V přílohové části je proto obsažena kopie pitevního protokolu, která dokládá nestoudnost novinářských lží ve spojitosti s úmrtím Skoupého.

Kategorie školství a Winton se téměř shoduje s aktivitou gymnázia Václava Klause ml. Kategorie Winton byla stanovena už před začátkem monitorování. Předpoklad její četnosti byl empirický. Pokud někdo bude dělat obdobný výzkum vnásledujících desetiletích, též by bylo nezbytné její vložení. Když už jsme ale odbočili kpůsobení na mladší ročníky:

Ač se práce zaměřuje především na pojednání o tzv. informálním učení dospělé populace, alespoň pod čarou si nešlo odpustit zmínění politické přípravy populace dorostenecké. A to seriálem Beverly Hills 902 10 (producent Aaron Spelling – hollywoodský magnát židovského původu), kde je na mladší ročníky podtextem působeno, kterak jsou Židé v centru světové kinematografie „vykořisťováni“.

Namísto celistvé tabulky dle jmen autorů, zde zmiňme pouze její nejzajímavější části. Luděk Navara (převážně komentátor) s 12 příspěvky se hned čtyřikrát neubránil potřebě srovnávat nacismus, komunismus a Holocaust. Tvůrčí invence ta tam.

Pavel Novotný se sice objevuje v monitoringu toliko devětkrát, zato extrémistického rabína Josefa, proslulého hlasatele doktríny o židovské nadřazenosti, označuje termínem „legendární rabín“. Až o dva dny později vychází oficiálnější nekrolog rabína Josefa, psaný též Novotným, kde pisatel své předchozí vypjaté politické sympatie částečně zmírňuje. Co bylo pravým impulzem k zahlazení Novotného výstřelku můžeme jen spekulovat.

Pavel Kohout, licencovaný strážce morálky pro každý čas, si Holocaust vypůjčuje do své každotýdenní rubriky „pouze“ pětkrát. Inu, ke stáří se již nesluší někdejší Kohoutův budovatelský elán padesátých let.

Ilustrace, účinný to nástroj k přitažení čtenářské pozornosti či násobení emocí, se u článků s prvkem Holocaustu objevují hned ve 43,8 %. Nehoráznost v souvislosti s ilustrací a Holocaustem, kterou lze chápat jako zcela fatálně likvidující objektivitu MfD, pak dokládá ofocený nález. Jedná se o článek zdánlivě informující o částečně omluvě izraelského premiéra za několik let staré povraždění posádky lodi vezoucí humanitární pomoc na palestinská území. Ovšem článek je vyšperkovaný stejně velkou fotografií památníku Holocaustu Jad Vašem….

Práce zmapovala fenomén Holocaustu tak, jak byl předkládán čtenářům Mladé fronty DNES v roce 2013. Nijak neoperuje s teoriemi tzv. židovského spiknutí. Ale kvantitativně kvalitativní analýzou dokládá, že z Holocaustu se stal hlavní fetiš polistopadového režimu… 

Petr Kalinovský 

P.S.: Podrobnější prezentace inkriminované tématu je zařazena do programu XIV. ročníku Zimní univerzity Vlastenecké fronty

 

One thought on “Petr Kalinovský: Bombardování Holocaustem: 68,9 % zasažení

  1. Figaro píše:

    Ty jsi na facku zmrde.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: