Můj vztah k Židům

Dlouho jsem přemýšlel, jak napsat texty, které chci napsat, aniž bych dostal ošklivou nálepku. Jak ale psát o národu a nezmínit jeho jméno? A v okamžiku, kdy ho zmíním a ocitne-li se tento v jakémkoli, byť dobře míněném, kritickém kontextu, nálepka bude na světě. Nejsem vědec, abych o těchto věcech psal z odborného hlediska a případné kritice se tak vyhnul. Jsem novinář a publicista. Ať napíšu cokoli, budu onálepkován. Řešením je o tom nepsat, ale na to nechci přistoupit. Druhé řešení je vykašlat se na strach z nálepky. Proč chodit kolem horké kaše? Vykašlal jsem se tedy na ten strach…

Proč by měla být každá kritika židovského počínání nutně antisemitismem? Proč by jen Židé měli být ušetřeni zkoumavého pohledu a jakýkoli náznak nesouhlasu s jejich politikou nebo náboženstvím měl být považován za neslušnost? A proč by se toto tabu mělo udržovat nedotčené strachem z toho, že ten, kdo by ho porušil, bude označen za někoho, kdo Židy nemá rád? Co když mi na nich naopak záleží?

Myslím, že k psaní o židovské tématice jsem oprávněn, protože mi Židé byli vždy sympatičtí. Vyrůstal jsem v křesťanské rodině a dlouhou část života strávil v církvi, která měla k Izraeli – tomu duchovnímu, ale i politickému – respekt. Dnes mám na některé proizraelské aktivity této církve jiný názor než tehdy, ale to, že jsem byl několik let tímto církevním prostředím vychováván k úctě vůči židovské víře, která byla chápána jako základ víry křesťanské, v člověku v jisté formě zůstane. A to i ve chvíli, kdy si začne uvědomovat i některé negativní aspekty židovského počínání. Židy mám proto rád, mám mezi nimi přátele, vážím si jich. Málokdo by mne mohl nařknout (byť se o to někteří budou jistě pokoušet) z toho, že je nenávidím nebo že jsem rasista. Nic není vzdálenějšího pravdě.

I proto jsem přesvědčen, že se mohu pustit do kritiky některých jevů, které jsou s židovstvím neodmyslitelně spjaté, aniž bych byl ihned obviněn z postranních úmyslů.

Ve skutečnosti jsem odpůrcem antisemitismu, je-li definicí antisemitismu iracionální nenávist k Židům coby rase (v tomto smyslu jsem kdysi podepsal petici proti antisemitismu), protože Ježíš nás učí milovat a ani ten, s kým politicky zásadně nesouhlasím, nemůže být předmětem mé nenávisti (a s Židy v tomto ohledu může konzervativec nesouhlasit více než dost, protože je najdeme nejen disproporčně zastoupené v mnoha revolucích či levicových hnutích, ale často i mezi jejich zakladateli a duchovními otci a vůdci). Je-li však antisemitismem jakákoli kritika Izraele či židovského počínání (o kteroužto definici antisemitismu se Židé dnes mnohdy snaží), pak se takové nálepce v dnešní politicky korektní době nejspíše nevyhnu.

Nechci se pouštět do teologických diskuzí, protože jinak se na Izrael dívají protestantské církve, z jejichž prostředí jsem vyšel, a jinak církev římskokatolická, mezi jejímiž příslušníky mám nyní nejvíce přátel. Připomněl bych na tomto místě pouze slova apoštola Pavla, který v epištole Římanům nabádá k pokoře vůči židovskému národu, čímž jsem se celý život snažil řídit:

“Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy, nevynášej se nad ty větve. Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe.” (Římanům 11: 17-18)

Podobnou pokoru cítím i já, proto přistupuji k tomuto tématu s rozmyslem a zodpovědně a po dlouhém zvažování. S vědomím toho, že duchovní Izrael (Církev) je vyvolenou Nevěstou Kristovou jen z Jeho milosti a jen díky zatvrzelosti Židů samotných, kteří Krista odmítli.

Na druhou stranu ale nelze zastírat, že pravá podstata judaismu nám často zůstává ukryta, třebaže je to právě ona, která by mohla vysvětlit mnohé historické souvislosti. Judaismus, jak jej prezentují náboženské knihy jako Talmud a jeho výklady, je totiž úplně jiným náboženstvím, než jaké se domníváme, že Židé vyznávají, myslíme-li si, že vycházejí z nám dobře známého Starého zákona. I tohoto tématu bych se chtěl dotknout.

Židovské náboženství a jejich pocit výlučnosti je vysvětlením celé řady praktických problémů, které židovství do západní civilizace přináší. Zdaleka přitom nejde jen o kontroverzní počínání novodobého státu Izrael, ale o negativa soužití s židovským prvkem v průběhu dějin (jakkoli uznávám, že ani pro Židy samotné nebylo vždy soužití s Nežidy jednoduché a bezbolestné). Holokaust ale nesmí být záminkou, proč se těmto komplikovaným otázkám vyhýbat. Vina za něj se nedá jednoduše svalit na jeden národ ani na západní civilizaci jako takovou (holokaustu jednak něco předcházelo a svoji vinu za něj do jisté míry vedle nacistických vůdců nesou i ti, kteří pro své chudé soukmenovce učinili jen velmi málo nebo skoro vůbec nic – jako by to bylo součástí plánu…). Ale i kdyby byl holokaust sebestrašnější (jakože byl), není to důvod, abychom od té doby už nikdy nevystavili židovský stát nebo mocné lidi židovského původu sebemenší kritice.

Jakkoli si o sobě Židé myslí, že jsou stále vyvolený národ a nadřazená rasa, před Bohem jsme si všichni rovni a nikdo z nás se nemůže dožadovat speciální ochrany proti kritice jen proto, že patří k lidu, který v historii zažil mnoho úděsného. Ostatně, jsou národy, které také zažily mnohá příkoří až hrůzy, ale přesto jejich neštěstí neospravedlňuje to, abychom chodili po špičkách kolem jejich pochybení, věnovali jim speciální péči a měřili v jejich případě jiným metrem, než u všech ostatních.

V tomto smyslu nemohu souhlasit s tvrzením Karla VI. Schwarzenberga (otce současného ministra zahraničí), který se z kritika některých židovských neduhů, kterým byl v době svého mládí a publikování v konzervativním předválečném periodiku Vlajka, stal po válce zapáleným obhájcem Izraele, což vysvětloval mimo jiné těmito slovy:

“Lidstvo je dlužno tomuto zmučenému plemeni ne již kritiku, nýbrž lásku a odškodnění (…). Za těchto okolností je protižidovský postoj naprosto neomluvitelný,” napsal člověk, který sám sebe označoval za předválečného antisemitu.

Jsem totiž pevně přesvědčen, že ani ty největší tragédie by neměly vést k extrému opačnému, kterým je výsadní postavení pro národ, který si toho mnoho vytrpěl. Nekritizovatelnost Židů a jejich prezentace jako morálně nejvýše postaveného národa, který je světlem pro ostatní, by byla projevem takovéto výlučnosti a zároveň myšlenkové kýčovitosti, nehledě na to, že by to byla právě ona, která by vzbuzovala (jakož už nyní často vzbuzuje) tolik obávaný “antisemitismus” coby přirozenou reakci na zveličování přínosu židovství světu.

Židé jsou národ, i přes všechna svá specifika, jako každý jiný – se svými kladnými i zápornými stránkami. Možná mají kladných i záporných charakteristik více než kterýkoli jiný národ (vyznačují se totiž nadprůměrným intelektem), možná dali světu mnohem více pozitivních postav, než kterýkoli jiný národ, stejně jako dali světu nejspíše i nepoměrně více záporných hrdinů, než kdy jaký národ dokázal. Ale nadřazenou a nekritizovatelnou rasou nejsou a nikdy nebudou. Tvrdí-li to, pak je to jen trik a je třeba se z tohoto myšlenkového zajetí vymanit.

***

Bylo by snadné poukazovat na povahové charakteristiky Židů, které v průběhu dějin živily antisemitské tendence v západní společnosti. To ale není mým cílem. Jde mi o to poukázat na skutečnosti, které nám někdy – i díky dobrému a propracovanému PR, které Židé mistrně ovládají – unikají.

Ve svém chystaném trojdílném textu se pokusím obhájit tezi, že toto náboženství je se západní (svými kořeny křesťanskou) společností nekompatibilní a způsobuje celou řadu neštěstí soudobého světa – více než si jsme ochotni připustit. Je ale kritika určitého náboženství (stejně jako kritika státu Izrael a jeho politiky) antisemitismem? (nemůže být ani proto, že vládnoucí aškenázská třída Židů ve skutečnosti žádný semitský původ nemá, neboť jde o potomky Chazarů, kteří k judaismu pouze konvertovali). Nebo je snad přípustné kritizovat pouze islám či křesťanství, jak se dnes zhusta děje? Nebo má kritika snad znamená, že nenávidím Židy jako lidi nebo že je považuji za méněcennou rasu? Nikoli. To není můj problém. Naopak si ukážeme, že jestli si někdo pohrává s myšlenkou nadřazenosti a ostatní považuje za podřadnou rasu, jsou to právě Židé. Tuto skutečnost bychom měli mít na paměti, protože bez ní nelze mnohé z historie ani současnosti pochopit.

I přesto, že mnozí Židé k naší rase cítí nenávist, já k nim nenávist necítím. Je mi líto milionů lidí, kteří zemřeli v nacistických koncentračních táborech, protože jejich bohatším souvěrcům nestálo za to učinit nic na jejich záchranu. Je mi líto milionů Židů, kteří umřeli během války, kterou Židé Německu vyhlásili (málo se ví, že Židé burcovali proti válce s Německem ještě před tím, než jakákoli Hitlerova válka vůbec začala). Je mi líto těch obyčejných chudých Židů, kteří dokonce přežili holokaust, ale už nepřežili pikle svých soukmenovců, kteří je nechali při návratu do nově založeného státu i s lodí potopit, protože by mohli vypovídat o věcech, které měly být navždy utajeny, neboť se nehodily do připravovaného obrazu. Je mi líto Židů, kteří budou nakonec sami obětí nesmyslné apokalyptické hrůzy, kterou někteří z jejich předáků ve svém mesianistickém opojení neustále přivolávají. Má kritika tak nesměřuje vůči rase jako takové, ale vůči jedincům, kteří zrazují nejen vlastní židovský národ, ale ve své pýše manipulují světovými dějinami ve svých katastrofických vizích. Tito lidé jsou světu nebezpečni – nejen nám, Nežidům, ale i Židům samotným. Mělo by proto být v zájmu každého opravdového judejce, aby se od jejich počínání distancoval, což ale vidíme jen v žalostně málo případech.

Zbývá ještě říci, co mne vůbec k těmto textům vede a proč se chci tématem zabývat. To je jednoduché. Zabývat se tématem světovlády, které mne dlouhodobě zajímá, a zároveň si nevšimnout, jak je toto téma úzce provázané s Izraelem, s Židy, s judaismem, je téměř nemožné. Téma židovství se před člověkem automaticky otevírá spolu s tím, jak se hlouběji ponořuje do otázek spojených s historií pokusů o světovou vládu.

Mám ale jen proto, že jsem při svých rešerších narazil na nespočet indicií, které naznačují, že mezi plány na globální vládu a židovským mesianismem je nepřehlédnutelná souvislost, mlčet tak, jak většinou mlčíme, když se třebas i nechtěně dotkneme židovské otázky? Mám téma obcházet obloukem, mám sám sebe vnitřně cenzurovat? Takové počínání mi bylo vždy z duše odporné. Považuji se za svobodného člověka, který může nejen svobodně uvažovat, ale i svobodně říkat své názory a nerad bych se v tomto právu nechal omezovat příslušníky jiného národa nebo jejich pomocníky, kteří by nám rádi diktovali, o čem se smýšlet a mluvit smí a o čem už nikoli. Právě proto se chci těmto skutečnostem věnovat – i s rizikem toho, že mé motivy budou některými záměrně nepochopeny a překrouceny.

Židovská otázka je největší tabuizované téma posledních sta let. Žádné není větší. A ačkoli to byli v historii právě Židé, kteří mnohá tabu pomáhali rozbíjet (často přitom tabu užitečná, která držela západní, tehdy ještě křesťanskou, společnost v určitém řádu), kolem sebe přitom vystavěli sami tabu tak veliké, že se ho mnozí bojí byť jen prstem dotknout. Jsou výjimky. I z vděčnosti k jejich odvaze jsem se rozhodl pokračovat v jejich “odkazu” (na mysli mám například skvělou druhou kapitolu Bakalářovy knihy “Tabu v sociálních vědách”). Je třeba pohlédnout pravdě do očí, i když bolí. Ale nemohu jinak, i když se vystavuji jistému osobnímu riziku. Mou případnou diskreditaci nebo útoky jakéhokoli druhu, došlo-li by k nim, by v takovém případě bylo potřeba připsat právě na vrub skutečnostem, o kterých píšu, respektive chystám se psát.

Mé svědomí je před Bohem čisté a modlím se, aby se židovský národ místo světovládných ambicí podíval zpět do své historie: bude-li k sobě upřímný, pak zjistí, že Mesiáš, kterého tak toužebně vyhlíží a jehož příchod se uměle snaží přibližovat, už dávno přišel.

4. listopadu 2011

41 thoughts on “Můj vztah k Židům

 1. Katolik napsal:

  Farář Josef Deckert; Může být katolík antisemitou?

  Manfred Jacobs; Talmudismus arcinepřítel lidstva – Židovství versus křesťanství 1. díl

  Manfred Jacobs; Talmudismus arcinepřítel lidstva – Židovstvo, zednářstvo, světová vláda 2. díl

  A. F. Pavlov; Židovská nevyhlášená válka lidstvu

  Jaromír Hejna; Svět v pasti židoslov aneb současnost bez budoucnosti

  Stahujte z:
  http://www.spiknuti-proti-církvi-a-lidstvu.com

 2. Katolik napsal:

  Oprava – klikněte zde, aby se Vám stránka otevřela:
  http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com

 3. dsgfhgshgfdsgfhsdgsdhg napsal:

  jenze to nejsou zidi

 4. dsgfhgshgfdsgfhsdgsdhg napsal:

  modlím se, aby se židovský národ místo světovládných ambicí podíval zpět do své historie: bude-li k sobě upřímný, pak zjistí, že Mesiáš, kterého tak toužebně vyhlíží a jehož příchod se uměle snaží přibližovat, už dávno přišel.
  ————————–
  zaprve, zid po matce nema nic spolecneho s jezisem.
  zadruhe, modlete se vic.

 5. dsgfhgshgfdsgfhsdgsdhg napsal:

  Málokdo by mne mohl nařknout (byť se o to někteří budou jistě pokoušet) z toho, že je nenávidím nebo že jsem rasista. Nic není vzdálenějšího pravdě.
  ——————————————-
  tak proc jako ne. je to normalni, ze puvodni zidi meli byt knezi a ted se tu potykate s nejakou rasou. proc se tomu nemuze rict rasista.

 6. Vždycky bych u podobných výplodů nešťastné mysli ráda slyšela jednu věc: můžete mi osvětlit, kdo je to podle vás vlastně Čech a kdo je to vlastně Žid? Jaké definice se podle vás pod tím schovávají? Pokud vím, tak naše území nám rozhodně nepatří odjakživa, jsme snad potomci Germánů, Slovanů a Keltů, takže netuším, o čem tu proboha vyprávíte.My sami jsme směska, která sem kdysi přitáhla a nevím, proč by si tahle směska měla na něco činit nárok a být lepší (nebo horší) než kdokoliv jiný.

  • J . Novák napsal:

   „Směska“, která sem kdysi přitáhla a tuto zemi po staletí v potu tváře budovala a kterou antickokřesťanská kultura zformovala v jeden národ si proto na tuto svou zemi činí zcela oprávněný a legitimní nárok!!! Vy nikam nepatříci duševní zázraku, neboli bipes asellus!

 7. Bedřich Procházka napsal:

  Největší spiklenci byli a jsou Češi.

 8. stern napsal:

  Je s podivem, že jiné národy zažily podobný osud jako Židé, v různých fázích vývoje… Ale jen Židé se řeší prostřednictvím různých holokaustů, uzákoněných projevů nesvobody jako je osobní názor na tyto věci apod. Přitom se jaksi zapomíná na rovnost, která je základem rovnoprávného soužití a jež s Židy nikdy nebyla….

 9. Libri napsal:

  asi hledám špatně, ale poslední dvě knihy jsem tam nenašel

 10. Cluny napsal:

  Ty internetové stránky http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com jsou doslova POKLAD!
  Vynikající literatura!!!

 11. ZED napsal:

  Vaše paušalizování národa a náboženství – a židovské je jedno z nejvíc v dějinách – je čistý rasizmus. Vaše trapné konspirační teorie o židovském spiknutí, které ne jednou posloužily jako záminka ke krveprolití, byli x-kráte vyvráceny a prachsprostě odporují zdravému rozumu a je to jenom důkaz Vaši bezbožnosti, nenávisti a asi i závisti. Židovský národ dal světu řadu geniálních OSOBNOSTÍ – individualit, nejsou to žádný termiti s kolektivním vědomím za účelem uchvácení moci nad světem – už termín celosvětová nadvláda je čiročirá utopie ve vesmíru plném entropie. Nechci stavět židovský národ na piedestal, ale ukazovat národ, který dal světu varovnou krvavou oběť – kam až může zajít xenofobní a lživé osočování skupiny lidí. A toho vy se tady dopouštíte.

  • Katolik napsal:

   SVATÁ PROSTOTO..!

  • Katolik napsal:

   „…prachsprostě odporují zdravému rozumu…“

   „Prachsprostě“ to (realita židovsko-zednářské světové moci a její genocidní a likvidační politika zaměřená proti křesťanství a národním státům s cílem nastolení univerzální globální vlády) odporuje pouze a výhradně „rozumu“ (mozku) beznadějně vymytému systematickou zednářskou propagandou!

  • Jan Nowotny napsal:

   Je třeba se zeptat,proč se to tak inteligentnímu národu stalo,proč na ně byly páchány pogromy ,byly vyháněni ze svých domovů,atd,atd.Židé vždy kam přišli,vytvořili si svou kolonii a společně začali využívat majoritní společnost.Příkladem může být předválečné Polsko.V čistě agrárním státě,si díky úplatnosti politiků,zajistili monopol na výkup zemědělských plodin a vykořistovali nízkými výkupními cenami celé polsko.Měli také po celém polsku hostince,kde dávali pít kořalku na dluh,rozpíjeli záměrně národ a pak zabavovali zadlužený majetek,který hospodář propil u žida v krčmně.Známé bylo židovské přísloví, ulice vaše domy našeNejčastějším jejich povoláním byla lichva,zadlužovali národ a brali mu střechu nad hlavou.V předválečním polsku patřilo díky těmto praktikám,třem milionům židům padesát procent veškerého polského majetku.Proto poláci tak velmi nenáviděli židy a nechtěli s nimi mít nic společného ani ve Waršavském povstání…

   • Vladimír napsal:

    Židé museli v minulosti obchodovat z toho prostého důvodu, že měli ZAKÁZÁNO dělat řemesla a vlastnit či obdělávat půdu. Byla to bezprávná skupina na okraji společnosti, tak jim nezbývalo nic jiného než kšeft. A tak se vyvinuli ve skupinu obchodníků. Kdyby je panovníci přinutili k něčemu jinému, byl by obraz jiný. Jak prosté.

   • enrigo napsal:

    Zidé vždy byli ,díky mnohasetletému zákazu hospodaření na půdě,velmi šikovní obchodníci a tak není divu, že v tehdejším agrárním Polsku, kde polovina obyvatel neuměla číst a psát stanuli na vrcholu. Je to zcela přirozené a zákonité. Samozřejmě sklidili kromě hmotných statků i hojnou nenávist. Viz film Šoa.

  • Karel napsal:

   A co takové budování světovlády NWO – jistě utopie …. ale velmi, velmi reálná. Jen naprostý hlupák to nevidí.

  • jecha napsal:

   Vy jste Zede velmi omezený člověk…A tupý

 12. sldeluhgflduashfi napsal:

  Snažíte se o vyváženost a je to úplně k hovnu. Oni vás stejně uřvou a pro ty, co už přišli o iluze ještě neprocitl do reality. Oni se nikdy nezmění, když se nezměnili za 3000 let, tak se nezmění nikdy. Čtěte si v historii, ať víte co doopravdy fungovalo a co ne.

 13. Jiri napsal:

  „…realita židovsko-zednářské světové moci a její genocidní a likvidační politika zaměřená proti křesťanství a národním státům s cílem nastolení univerzální globální vlády…“

  dobrý den,
  článku nerozumím
  proč se autor ve velké části textu obhajuje za to, co potom napíše? tak jako tak článek svým obsahem nutně rozděluje čtenářstvo do „šuplíčků“, jejichž zpětná vazba bude nutně kritická

  nezlobte se, ale já článek chápu takto:
  1. zvolit mantinely, ve kterých se téma probere
  2. mantinely „ošetřit“ tak, aby se kritický názor na článek v diskuzi správně zařadil a čtenář byl po té jednoduše selektován (nebo ostatními nápelkován) na kývače k tématu článku či jeho odpůrce
  – toto vede k jakési autmatické regulazi diskuze, protože každý je již zařazen a z principu je tedy jeho názor už určitým způsobem pokroucený

  na tento web jsem narazil omylem
  nevěřím v jakési „židovsko-zednářské světové moci…“
  pravda je, že s židy se v historii nikdy nenakládalo dobře, tak nevím proč se k tomu znova vracet – všichni ví, co se dělo za 2. světové války – kdo neví, nechť navštíví muzea a místa koncentr. táborů

  dle mého názoru autor zkresluje historii a realitu k tomu, čím byl osvícen (čím skutečně osvícen byl ponechám na čtenářích)

  a Mesiáš opravdu již přišel, ale autor zapomněl dodat, že ještě přijde jednou a to v době, kdy Izrael bude napaden všemi státy okolo. Článek tento scénář podporuje svými konspiračními teoriemi, na které člověk dnes narazí všude na internetu.

 14. Katolik napsal:

  A ZASE TA D.O.S.T. PARTA
  (staženo z http://www.mariapro.cz)

  I když je Velikonoční oktáv, nelze jinak, musím se opět ohradit proti té D.O.S.T. partě, která se ve svém programu hlásí i k pohanské kultuře ( toto nazývá falešně, ale o to více vznešeně anticko-křesťanskými kořeny západní kultury) a která se již v minulosti neštítila smilnit a provozovat podivně účelový řiťo-alpinismus s kacířem, dnes již exprezidentem V. Klausem. Neštítila se na Národní třídě mávat svobodo-zednářskou vlajkou ČR a k tomu hulákat: „Ať žije prezident”. Neštítila se ani duchovně obcovat s bývalou komunistickou kandidátkou na prezidenta s paní Bobošíkovou a spolu s ní svádět důvěřivé katolíky k tomu, aby daly svůj hlas místo Kristu Králi samozvancům, které žádná skutečná katolická autorita k ničemu nepověřila, takže byli, jsou a budou pouze pyšnými svůdci, kteří se sami vlomili do podivných rolí proroků a spasitelů národa. Neštítí se tito falešní proroci, pod další svobodo-zednářskou vlajkou Velké Británie, smilnit dále ani s tím dvorním šaškem královského parlamentu EU Nigelem Faragem a v současnosti s dalším kacířem Adamem B. Bartošem, a společně s jeho stranou za falešnými hesly, které některá část katolických občanů chce slyšet, odvádět lidi od Krista Krále směrem do Bruselu a navíc, neštítí se ani k tomu všemu pořádat další a další narcistické pochody viz např. ZDE .
  Věřte, nebo nevěřte, ale ovoce té D.O.S.T. party začíná dozrávat ve velmi lákavé plody na pohled, které však uvnitř jsou vysoce nebezpečné. No jen považte například toto. Tito samozvanci například papeži Janu Pavlu II., nebo Benediktu XVI., nemohou přijít na jméno za jejich smilstvo s kacíři a pohany na těch šílených setkání Zloduchů v Assisi, ale sami dělají totéž, jen na malinkaté úrovni. Jen si beze strachu položme otázku : „ jaký je rozdíl mezi modernistickými papeži a po-koncilními katolíky vůbec, kteří smilnili s pohany, kacíři a gnostiky v Assisi a smilní s nimi prakticky v nějakém podivném ekumenismu dodnes a mezi těmi samozvanci té D.O.S.T. party, kteří smilní z rovna tak s kacíři, pohany, nevěřícími ateisty atd…?“ No jen si na tuto otázku po pečlivé modlitbě k Bohu Duchu Svatému odpovězme. Jaký? Navíc další otázkou je, co by těmto samozvancům asi dnes řekl sv. Jan Křtitel, když o Veliké Noci tito se přiblížili v kostele, či v nějakém salónku ke křestnímu pramenu a obnovovali své křestní sliby?
  Katolík, který miluje Krista Krále nade vše a který je Mu vděčen za to, co pro nás vykonal, tak takový věřící jistě zná pravdivé odpovědi. Avšak takový katolík, kterému je milejší být neustále klamán od stále nových a nových falešných proroků a který má své srdce stejně demokratické od té D.O.S.T. party, ale stejné i od po-koncilních modernistů, protože si chce taktéž sám, bez Pána Boha, zvolit takové vládce, které uzná ve své pýše jenom on sám za vhodné, tak takový občan pravdivé odpovědi nezná a asi se velice pravděpodobně, pokud může, zúčastní toho pod falešnou vlajkou smilného pochodu za tak zvanou obnovu Českého státu a pak, asi, bude i volit ty politické turisty.
  Konec článku

  Moje poznámka: tito lidé z tzv. Akce D.O.S.T. nemají přirozeně s katolíky nic společného! Jejich „duchovní otec“ je – Žid a homosexuál V. Klaus (člen židovského zednářského řádu B’nai B’rith ), který společně s Židem J. Weiglem a jinými plní úlohu tzv. euroskeptiků. Toto divadlo je přirozeně zcela v režii zednářů za velké účasti pseudokatolíků (Semín atd.) a nevědomých užitečných idiotů!

  Co se týče tzv. Národní demokracie pod vedením A. Bartoše (jeho styky se zednářkým Rotary-klubem jsou výmluvné) – doporučuji dok. snímek z jejich „tiskové konference“ a pohled na „nádherného“ Žida Daniela Solise! Opravdu důvěryhodné uskupení, které chce v židozednářském divadle (v tzv. volbách do Evropského parlamentu) usilovat o vstup do této zednářské „svatyně“ a tam bojovat za národní a křesťanské hodnoty!

 15. Katolik napsal:

  Asi zřejmě marně „čekám“ na to až bude v této dvoraně „židovské slávy“ jmenován i Žid V. Klaus (B’nai B’rith) a jeho krasavice – „slovenská“ Židovka Livie Klausová.

  Ale i kupř. Žid J. Weigl, Židovka J. Bobošíková atd.

 16. Jan napsal:

  Chtělo by to dvoranu v nějakém stahovatelném formátu, tohle je sice zajímavé, ale nepraktické, navíc v tom nelze vyhledávat.

 17. kkkkkkklllll napsal:

  No, už jsem dvakrát napsal komentář (který ale byl smazán) a v něm jsem dokázal, že vyšší zastoupení Židů ve vládách různých zemí, v médiích, světových organizacích, mezi světově uznávanými vědci, atd. je dáno prostě větší angažovaností této skupiny, dále vytrvalostí, houževnatostí, schopností vytvářet a měnit vlastní názor. Co se týká IQ a jiných druhů inteligence, je to natolik sporná a diskutabilní věc, že není správné ji použít v diskuzi.
  (Einstein : Nejsem geniální, jsem jen zvědavý jako liška a tvrdohlavý jako osel.)
  Chtěl bych ještě zmínit druhou tézi autora – že Židé jsou nějak zaujatí proti Čechům.

  1) Je známo, že první státní útvar na území zahrnující mimo jiné i Čechy byla Velkomoravská říše. Ta byla podle římského kronikáře (který měl informace pouze z doslechu) založena franským kupcem Sámem, který byl ale pohan (Frankové ale byli křesťany) a měl 12 žen (což u křesťanů nebylo možné). Navíc Frankové neměli co importovat od polodivokých kmenů, žijících v pralesích (medvědí kožešiny bylo v té době možno získat i ve Francii a Německu). Je vysoce pravděpodobné, že Sámo byl arabský nebo židovský kupec, což bylo historiky dokumentováno. Ti postupovali po velkých řekách (např. Dunaj) a měnili římské zbraně a šperky za otroky, které pak vyváželi do římské říše (ta začínala u Dunaje) , což byl výhodný obchod.
  2) V době obrození se angažovalo mnoho buditelů židovského původu (např. Vrchlický, Zeyer), kteří se zapsali do dějin české literatury a nelze je obviňovat, že by chtěli ovládnout Česko.
  3) Zakladatel nového československého státu (tatíček Masaryk) byl po otci Žid a po matce Němec. ( Mimochodem, jeho nevlastní otec, kterou si jeho těhotná matka vzala byl Slovák a analfabet).
  4) Během protifašistického odboje bojovalo v zahraničních armádách asi 30% Židů, což asi neodpovídá národnostnímu složení v ČSSR. Dokonce „Tobrucké krysy“ – československá jednotka bojující na Středním Východě byla z 60 % až 70 % složená z lidí, majících židovský původ. Proč by tedy ve vládě a parlamentu nemohlo být více osob s židovským původem, než odpovídá národnostním poměrům? Mimochodem, proč tedy nepožadujete aby se zvýšil počet Romů, Vietnamců, Rusů a Ukrajinců v senátě?

  Tak, co vy na to?

  • kkkkkkklllll napsal:

   Zapomněl jsem ještě poznamenat že k rozdrobení Rakouska-Uherska a vzniku ČSR došlo díky působení T.G.Masaryka na kongresu v USA, kde se rozhodovalo uspořádání Evropy po 1.světové válce. Proti názoru presidenta USA a dalších politiků, kteří chtěli zachovat Rakousko – Uhersko, zvítězil Masaryk, díky obrovské podpoře amerického tisku, který patřil Židům, kteří se revanšoval takto za známé postoje Masaryka v protižidovské Hilsnerově aféře (1900).

  • Karel napsal:

   Všichni Romové, kteří umí číst, už v parlametu nebo v senátu jsou. Vietnamcům a Ukrajincům v cestě do parlamentu brání, že jednak nemají české občanství a především stále ještě jsou ochotni živit se prací.

   • Karel napsal:

    Tak tady čtu „Komentář čeká na schválení.“
    Cenzura jak prase i v tomto údajně „svobodymyslném“ plátku.

 18. Karel Novák napsal:

  Jen bych to doplnil o absurditu a mocichtivost židovské sekty, která vznikla jako pohrobci následovníků pochybné židovské fetky Ježíše Krista!!!

 19. Martin Tlustý napsal:

  Pane Adame B. Bartoši,

  Vaše texty se tváří jako by vnášely světlo do zmatku,
  ale ve skutečnosti vše zaplétáte tak, až nikdo nic nechápe, a Vy můžete pak plácnout nějaký závěr, který vůbec z původních faktů nevyplývá.
  Mám pocit, že je Vám to celkem jedno, co řeknete, hlavně, že vyprovokujete vášně a odezvu.
  I já Vám tedy odpovídám.
  Mícháte pojmy – jakoby bylo možné dělat rovnítko mezi
  — „Žid původem žijící mimo Izrael“ -dost často ateista, ne-li většinou ateista
  — „občan Izraele“ -také dost často ateista, ne-li většinou ateista
  — Žid podle víry v to pokolikáté přijde Mesiáš (který ani nemusí mít židovský původ podle genetiky)

  Je jasné, že národnost může dávat určité dispozice – například Etiopan má lepší dispozice pro maratonský běh, než jiné národnosti. To ovšem nijak neurčuje jeho morální předurčení.

  NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ŽIDÉ DO SEZNAMU CELOSVĚTOVĚ SLAVNÝCH ŽIDŮ:

  Jedno z Vašich hlavních nepochopení je, že Křesťané nejsou Židé.
  Křesťané jsou Židé mnohem víc než kdokoli jiný na světě
  – a to jak duchovně, tak i fyzicky.
  Nezůstáváte duchovně v době temna (tj. obrovské ignorace skutečnosti),
  kdy se ŽID JEŽÍŠ, Jeho ŽIDOVŠTÍ RODIČE (ŽIDOVKA PANNA MARIA), ŽIDOVŠTÍ KRISTOVI APOŠTOLOVÉ, ŽIDOVŠTÍ UČEDNÍCI i ŽIDOVŠTÍ ČLENOVÉ PRVNÍ KŘESŤANSKÉ CÍRKVE, což byli z +/- 100% jen původem Židé,
  malováni na svatých obrázcích s modrýma očima a blonďatými vlasy?

  Nebýt toho, že mnozí Židé přijali Krista a uvěřili, že je Mesiáš, a stali se prvními „Křesťany“ tedy Židy, kteří uznávají Ježíše za Krista, čili Mesiáše, a vytvořili první Křesťanská společenství a stali se prvními zapálenými misionáři,
  neexistoval by dnes ani jediný Křesťan z pohanů, ani Vy.

  Dokud neexistovali Židé uznávající Ježíše za Krista, platilo mezi nimi pravidlo nebrat si pohany.
  Jakmile ale „obrácení“ Židé začali roznášet víru v Krista do celého světa a zakládali církve v pohanských zemích, už pro ně neplatilo pravidlo nebrat si pohany.
  Tudíž si Židovští misionáři i jejich židovští bratři (v původní Křesťanské církvi měli Židé početní převahu nad Křesťany z pohanů) určitě brali za ženy své „sestry“ ze stejného sboru.
  Tudíž od samého začátku prvotní církve vnášeli židovští misionáři do první církve nejen duchovní vklad, ale i své geny.

  LEGRAČNÍ HISTORKA — KDE JSOU DNES ŽIDÉ – KŘESŤANÉ?
  Jeden Američan se mne kdysi ptal, když jsem mu říkal, že Židé neodmítli Krista, ale naopak, že pro nás zásadní fakt je, že Židé přijali Krista s takovou vervou a jako o život svou víru roznášeli do světa, kde tedy jsou dnes tito věřící Židé,
  ukázal jsem na něj a řekl:
  „Jsou v Tvé krvi, protože Křesťané jsou potomci prvních Křesťanů, i fyzicky.“

  LEGRAČNÍ SITUACE S ARABY:
  Další legrační fakt je, že Arabové chtěli zjišťovat, kdo je Žid, podle genů.
  Jenže se zjistilo, že Arabové mají víc židovských genů než Židi.
  Protože Židé, na rozdíl od nich, žili celá tisíciletí mezi jinými národy a geny po Abrahamovi se jim tam „zředily“.
  Zato Arabové žili vždy spolu a Abrahamův haplotyp je u nich mnohem výraznější.
  Nezapomínejte, že Arabové mají od Abrahama všechny předky společné s Židy, jen nejsou už geneticky z větší části jiné národnosti jako Židé, kteří v Evropě mají už převahu genů evropských národností.
  (:—-))))

  Takže podle genetiky by měl Hitler považovat Araby víc za Židy, než Židy, žijící v Evropě.
  Jenže od Arabů doufal získat ropu, takže s nimi se -paradoxně- spolčoval.

 20. Katolik napsal:

  Miroslav Dolejší; Analýza 17. listopadu 1989

  Stahujte z
  http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com

 21. Katolik napsal:

  Komentář k článku:
  Dvorana židovské slávy (224) publicista Karel Steigerwald

  Tento Žid (Steigerwald), když byl před lety (v roce 2007 či 2008) zveřejněn na internetu – Seznam Židů a židovských míšenců v politice ČSFR, ČR a SR po r. 1989 (aryanrebel.files.wordpress.com/2008/03/castecny-seznam-zidu-a…) – na to vztekle reagoval tak, že napsal článek s názvem: „Židé? Seznam Čechů je mnohem horší“.

  Tento vztek je u Židů typický! Svůj původ naprostá většina z nich přísně utajuje (je to u nich jakýsi nepsaný zákon!) a když je na ně poukázáno, tak ho popírají (ne všichni), nebo vztekle prskají.

 22. Katolik napsal:

  ČÁSTEČNÝ SEZNAM ŽIDŮ A ŽIDOVSKÝCH MÍŠENCŮ V POLITICE ČSFR, ČR A SR PO R. 1989
  http://aryanrebel.files.wordpress.com/2008/03/castecny-seznam-zidu-a-zidovskych-misencu-v-politice-csfr-cr-a-sr-po-r-1989.pdf

  Tito a další Židé jsou odpovědni za devastaci a cílenou likvidaci naší země – její národní suverenity a bazarový výprodej národního bohatství do rukou mezinárodního židovského kapitálu! Toto (stejně jako i vtažení ČR do EU a NATO) bylo posláním všech vlád po roce 1989!

  • Katolik napsal:

   Poznámka k seznamu: samozřejmě, že ti (Židé), kteří byli v klíčových postaveních!

   • kkkkkkklllll napsal:

    SPECIÁLNÍ ANTISEMITSKÁ ALGEBRA

    Algebra, kterou běžně používáme v první až čtvrté třídě platí jen za použití určitých axiomů. Pokud tyto změníme, vytvoříme jinou algebru – nejznámější je asi Boolovská algebra, kde platí mimo jiné že 1+1=1.

    Podívejme se, jak to vidí izraelci – do Izraele se může přistěhovat kdokoliv, jehož aspoň jeden prarodič (babička nebo dědeček ) byl žid. ( Samozřejmě i s celou rodinou, včetně partnera, který třeba nemá žádné semitské předky.) Použijme tedy toto kritérium jako určení židovského původu a nepůjdeme dále dozadu na praprarodiče a ještě dále.

    Pak třeba spočítáme že v parlamentě je 60% poslanců s židovským původem. Podobně např. určíme , že 140% poslanců má původ český, 140% moravský, 60% slovenský. Celé to sečteme a vyjde nám 400% ! Pokud bychom se v rodokmenech rýpali i trochu dále dozadu, vyjde při zohlednění pradědečků a prababiček 800%, atd. Prostě platí jiná algebra než obvykle, což ale nevadí některým nacionalistům, aby si nestěžovali, že v parlamentě je 60% židů a že ovládají českou politiku a zákonodárství.

 23. Katolik napsal:

  Vyd. A. F. Pavlov; Židovská nevyhlášená válka lidstvu
  http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Zidovska_nevyhlasena_valka_lidstvu.pdf

  Toto vynikající dílo, které může mnohým otevřít oči, jsem zde doporučil již několikrát. Je mimořádně důležité, i pro pochopení, proč v současnosti židovsko-zednářská média vedou intenzivní protiruskou propagandu!

 24. Katolik napsal:

  APOSTASIE VYSOKOSTUPŇOVÉHO ZEDNÁŘE A SLUŽEBNÍKA SATANOVY SYNAGOGY – PSEUDOPAPEŽE JORGE BERGOGLIA

  Tuto odpornou zrůdu (stejně jako všechny jeho pokoncilní zednářské předchůdce: Roncalliho, Montiniho, Wojtylu a Ratzingera) považují pseudokatolíci Semín, Bahník, Stritzko, Hájek a jiní za právoplatné papeže!!! S katolicismem nemají vůbec nic společného!

 25. Katolik napsal:

  J. ROTHKRANZ; KDO SKUTEČNĚ ŘÍDÍ ISLÁM?
  http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Kdo_skutecne_ridi_islam.pdf

  Studie německého autora, magistra teologie Johanna Rothkranze, z roku 1996 usvědčuje ze lži kontrolovaná média, která neinformované veřejnosti systematicky líčí „radikální islám“ jako světovou hrozbu terorismu. Autor podrobně dokládá, že ve skutečnosti je islámský „fundamentalismus“ pouhým nástrojem Sionu, „bezzubým lvem“, podle prastarého a dokonale osvědčeného receptu personálně infiltrován od vrcholu, politicky (a pro zuřivě zaslepené masy nepozorovaně) sváděný na slepou kolej. Autor spolehlivě dokládá, že vedení islámu je skrytě řízeno zednáři, marrany i tajnými službami v čele s Mossadem, a také ukazuje, jak Sion pomocí přílivu islámských „přistěhovalců“ do Evropy současně všemožně podporuje „multikulturní“ a „multietnický“ rozklad křesťanství a zvláště katolické Církve, i když stranou smrtelně záludného útoku nezůstává ani protestantství a pravoslaví.

  Souhrnně řečeno, islám je pouhým nástrojem světového mocenského Židovstva a jeho organizací (především zednářských lóží) k úplnému zničení posledního zbytku křesťanství i národních států jako nezbytný předpoklad ke globalizačním cílům – vytvoření jediného světového státu (One World) a k instalaci židovské univerzální světovlády!

  Umělé vytvoření tzv. Islámského státu a neustálá propaganda židozednářsky řízených a kontrolovaných médií, které ho představují jako hrozbu pro celý svět – může být použit k rozpoutání třetí světové války!

  Upozorňujte všechny na toto vynikající dílo a málo známá fakta!

Napsat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Log Out / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Log Out / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Log Out / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Log Out / Změnit )

Připojování k %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: